ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

28 ม.ค.63 เวลา 07.45 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมบูรณาการงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานตามโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพฯ ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2) โดยได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังNCDs แก่ประชาชน และกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ณ บริเวณชุมชนบ้านหนองตาท้วม และซอย 9 บ้านสวน