ข่าวกิจกรรม Facebook

16 พ.ย.62 เวลา 07:00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน บริการตรวจคัดกรองโรค Metabolic ณ ศสมช ศาลาคู่ หมู่ 10