ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

10 ส.ค.63 เวลา 08.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “เยาวชนคนรุ่นใหม่ หัวใจไม่โกง” ตามโครงการเยาวชนไทยหัวใจสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการปลูกฝังทัศนคติ ความซื่อสัตย์ ซื่อตรงและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านการวาดภาพ รวมถึงให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างมีคุณค่า สามารถใช้กระบวนการคิดและสื่อสารงานศิลปะในรูปแบบภาษาภาพ โดยได้รับเกียรติคณะกรรมการตัดสินจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดชลบุรี , มหาวิทยาลัยศรีปทุม และวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ที่มาเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน