ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน นำทีมงานส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข 
ส่วนบริการสาธารณสุข สำนักสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้พร้อมมอบใบปลิวประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ สเปรย์แอลกอฮอล์ ให้แก่ประชาชนวัยทำงานในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ ในสถานที่ทำงาน ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ชลบุรี, สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี, 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี