ข่าวกิจกรรม Facebook

27 พ.ย.62 เวลา 16.00 น. พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมทำกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ให้มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความตื่นตัวในการทำงาน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน