ข่าวกิจกรรม Facebook

4 ธ.ค.62 เวลา 16.00 น. ว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน นำพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมทำกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ให้มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความตื่นตัวในการทำงาน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน