ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

ระหว่างวันที่ 1-3 ก.ค.67 เวลา 08.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้งานส่งเสริมสุขภาพฯ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมิองบ้านสวน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ดำเนินการกิจกรรมตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจพัฒนาการ พร้อมให้ความรู้เรื่องสุขบัญญัติ 10 ประการ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน (สุวรรณวิทยาคาร)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส ม.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองตะโก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน ม. 10 เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพและพัฒนาการ ของเด็กก่อนวัยเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ให้มีสุขภาพและพัฒนาการที่สมบูรณ์สมวัย