ข่าวกิจกรรม Facebook

26 พ.ย.62 เวลา 9.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน(สุวรรณวิทยาคาร) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2/2562 ในหัวข้อ ฝึกนั่งสมาธิ , มารยาทเด็กไทยมี 5 อ่อน , ก่อนนอนคืนนี้สวดมนต์ไหว้พระ , นักเรียนใส่บาตร , กราบพระ นโม 3 จบ