ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

9 มี.ค.63 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานรักษาความสะอาด สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย และรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 126 คน ณ โรงเรียนบ้านหนองตะโก