ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

ตามที่ สถาบันพระปกเกล้า โดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จัดให้มีโครงการมอบรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคมและด้านการลดความเหลี่อมล้ำในสังคม ประจำปี 2564เทศบาลเมืองบ้านสวนได้รับรางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2564 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความเป็นเลิศ ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยมีนายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าฯ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน