ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

6 ม.ค.65 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวนโดยกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมเลือกกรรมการชุมชน “ชุมชนบ้านห้วยทวน” กรณีที่ครบวาระ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2564 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการร่วมตรวจความเรียบร้อยการประชุมในครั้งนี้ ณ สถาบันการเงินชุมชนบ้านห้วยทวน