ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

1 ก.ค.65 เวลา 10.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลลำพันชาด จังหวัดอุดรธานี ที่เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี , การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ , การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลฯ และการบริหารจัดการขยะ และร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง จังหวัดเลย ที่เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน