ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

1 ก.พ.66 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวนโดยสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จากกองทุนสวัสดิการคนบ้านสวนให้แก่ผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 80 ราย