ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

1 ต.ค.65 เวลา 10.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมแสดงความยินดีแด่ นายธวัชชัย ศรีทอง ในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนางสาวประภัสรา ศรีทอง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี