ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

1 ธ.ค.66 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการรักปลอดภัย อย่าไว้ใจเอดส์ เพื่อให้เยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์และสามารถปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคเอดส์ได้ สามารถถ่ายทอดที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์แก่เพื่อนเยาวชน ครอบครัว และชุมชนได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงการปลูกจิตสำนึกในการรักเดียวใจเดียว

โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากคุณเนตรนภิศ มณีเนตร ผู้จัดการพื้นที่ พร้อมคณะบุคลากรจากสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศบาล สำนักงานจังหวัดชลบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และดำเนินกิจกรรมกลุ่มพร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อ “การป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” ให้กับนักเรียนโรงเรียนชลราษฎรอำรุง โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพชลบุรี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน