ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

1 พ.ค.67 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินกิจกรรม BIG CLEANING DAY บริเวณ ถนนบ้านสวน 11 เพื่อทำความสะอาดถนน ปรับภูมิทัศน์ โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ซึ่งเป็นภัยสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการคุกคามสุขภาพของประชาชน เทศบาลเมืองบ้านสวนจึงมีแนวทางในการดูแลความสะอาดสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรเทามลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ให้มีปริมาณลดลงและสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจถึงผลกระทบและตื่นตัวในการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกันมากขึ้น โดยประสานความร่วมมือกับงานเทศกิจและงานป้องกันสาธารณภัย เทศบาลเมืองบ้านสวน

พร้อมทั้งจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566 (World Soil Day 2023) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ภายใต้หัวข้อ “ดินดี น้ำดี ชีวีมีสุข อย่างยั่งยืน”