ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

1 พ.ย.66 เวลา 09.00 น. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยพนักงานกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จากกองทุนสวัสดิการคนบ้านสวนให้แก่ผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 จำนวน 82 ราย