ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

1 พ.ย.66 เวลา 13.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมเรื่องแนวเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อยกฐานะเป็นเทศบาลนคร เนื่องจากปัจจุบัน เทศบาลเมืองบ้านสวนมีประชากรในพื้นที่เกินกว่า 50,000 คน สภาพชุมชนตลอดจนสภาเศรษฐกิจและสังคม มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับจำนวนรายได้ของเทศบาลเมืองบ้านสวนมีความเหมาะสม และเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการบริการสาธารณะกับประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งการดำเนินการยกฐานะเทศบาล เป็นเทศบาลนครจำเป็นต้องจัดทำแผนที่และคำบรรยายแนวเขตของเทศบาล เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน