ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

1 มี.ค.65 เวลา 09.00 น. การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 พร้อมกับแนะนำข้าราชการบรรจุใหม่ต่อสภาเทศบาล ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน