ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

10 ก.พ.65 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวนโดยงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโตแล้ว รู้จัก รักให้เป็น ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) อบรมให้ความรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 50 คน เพื่อให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในการปรับพฤติกรรมทางเพศ ในวัยรุ่นที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการโภชนาการสมวัย เพื่อเด็กปฐมวัยสุขภาพดี ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 50 คน เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเฝ้าระวังทางโภชนาการ และพัฒนาการในเด็กประถมวัย เพื่อให้เด็กมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีการเจริญเติบโตของสมองและร่างกายเหมาะสมตามวัย เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศชาติต่อไป /ให้เด็กประถมมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการบริโภคอาหารถูกหลักโภชนาการ ลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการเด็กประถมวัยในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน และ มีพัฒนาการที่สมวัยทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคมและจัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการเด็กไทยไร้พุง จำนวน 50 คน ให้เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เพื่อให้นักเรียน มีน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ปกติตามวัย และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองให้ห่างไกลโรคอ้วน ตลอดจนพัฒนากระบวนการเรียนรู้และนำแนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพในโรงเรียนมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้นักเรียนอ้วนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ ลดภาวะโรคอ้วนและให้นักเรียนอ้วนมีน้ำหนักตัวลดลง พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยและหนังสือคู่มือให้กับโรงเรียน