ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

10 ก.ย.64 เวลา 13.30 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน นายธเนศวร อุตมะแก้ว ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง รก.ผอ.สำนักช่าง เข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ถนนเชื่อมต่อ (Spur Road) ช่วงระหว่างทางแยกต่างระดับบางพระ (คีรี) ถึงทางแยกต่างระดับหนองข้างคอกฯ ผ่านระบบ Zoom meetings ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน