ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

10 พ.ย.64 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุมหลักๆคือ การรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ปีงบประมาณ 2564 การสรุปรายงานการเงิน ยอดเงินคงเหลือ รายรับ รายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 รวมไปถึงโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน