ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

10 พ.ย.66 เวลา 10.00 น. นางสาวตะวัน ทองทองหลาง รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรม “บ้านสวนมีดี ตามวิถีชุมชน” ครั้งที่ 1/2567 เพื่อเป็นการวางแผนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพ มีเอกลักษณ์ สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่น ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการลงทะเบียนและคัดสรรของหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ โอทอป รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชน ณ ห้องประชุมมยุรกาญจน์ ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน