ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

10 มิ.ย.65 เวลา 10.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน คณะกรรมการกองทุนฯ / คณะอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุมหลักๆคือ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ / คณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน , โครงการที่ขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ และโครงการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน