ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

10 ม.ค.65 เวลา 11.30 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน นายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รับมอบข้าวสาร และหน้ากากอนามัย จากร้อยเอก ดร.จองชัย วงศ์ทรายทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จ.ชลบุรี พร้อมทั้งแจกจ่ายให้กับพนักงานรักษาความสะอาด และเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการใช้ดำรงชีวิตในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน