ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

10 ม.ค.65 เวลา 15.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวนโดยกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมเลือกกรรมการชุมชน “ชุมชนอยู่สบาย” กรณีที่ครบวาระ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2564 โดยมีนายสมโพธิ์ นะมะอะอุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายเดชณรงค์ ไพบูลย์นันทพงศ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน และหัวหน้าส่วนราชการร่วมตรวจความเรียบร้อยการประชุมในครั้งนี้ ณ สมาคมเตี้ยเอี้ย