ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

10 ส.ค.64 เวลา 14.00 น. การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 พร้อมกับแนะนำข้าราชการบรรจุใหม่ต่อสภาเทศบาล โดยมีระเบียบวาระการประชุมหลักๆดังนี้ ญัตติเรื่อง ขออนุมัติและแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเพิ่มเติม ,ฉบับเปลี่ยนแปลง และฉบับแก้ไขญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติแจ้งสภาท้องถิ่นทราบกรณีขอปรับ – ลดยอดลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค้างชำระ ประจำปี พ.ศ.2563 ญัตติเรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน