ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

10 ส.ค.65 เวลา 13.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมสมาชิกศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านสวน ครั้งที่ 2/2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีระบบ รวมถึงมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมชนชลบุรี ร่วมจัดกิจกรรมผ้าป่าอาชีพ ฝึกปฏิบัติการทำก้อนเห็ดนางฟ้า สำหรับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรีมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกกัญชา กัญชง กระท่อม และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร และทางด้านสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ให้ความรู้ด้านการผลิตน้ำจุลินทรีย์ สำหรับใช้บำรุงพืชโดยมีนายเดชณรงค์ ไพบูลย์นันทพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มอบเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อส่งเสริมการปลูกผักกินเอง ลดรายจ่ายในครัวเรือน ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านสวน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน