ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

10 เม.ย.66 เวลา 13.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการส่วนทุกสำนัก และหัวหน้าฝ่ายสำนัก/กอง ประจำเดือนเมษายน เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการกิจกรรมของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่ได้ดำเนินการแล้วและที่ยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไข ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน