ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

เทศบาลเมืองบ้านสวน ขอขอบคุณสมาคมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนตาบอดชลบุรี ที่มาให้บริการนวดผ่อนคลาย ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งมีนายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้าเยี่ยมชมให้กำลังใจแก่สมาคมฯ และพนักงานเทศบาลฯ ที่มาเข้ารับบริการ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน