ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

11 พ.ค.65 เวลา 10.00 น. นายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน นางกัญติมาภรณ์ อัปมะให ผอ.กองการศึกษา พร้อมด้วยนายประพัฒน์ กังวานพณิชย์ ผอ.โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนอุดมวิทยา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนอุดมวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมพงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา