ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

11 พ.ย.65 เวลา 09.00 น. นางวันทนา ชิตวิเศษ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน ลงพื้นที่เยี่ยมสตรีที่เจ็บป่วยหรืออยู่ในภาวะยากลำบาก เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับสตรี อันจะเป็นผลดีต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจของสตรีที่เจ็บป่วยหรืออยู่ในภาวะยากลำบากจำนวน 6 ราย ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน