ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

11 พ.ย.66 เวลา 09.00 น. นายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน