ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

11 มี.ค.65 เวลา 10.00 น. นายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ เทศบาลเมืองบ้านสวน “เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการและกิจกรรมในงานวันคนพิการสากลจังหวัดชลบุรีอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง” จากนางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม จำนวน 10,000 บาท ในนามของนายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เนื่องในงานวันคนพิการสากลจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี