ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

11 ม.ค.65 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยนายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมรับฟังและหารือการดำเนินงานในโครงการ “ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนภายใต้วิถีชีวิตใหม่” จากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) นำโดยนางสุทธิกานต์ ชุณห์สุทธิวัฒน์ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัยการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมคณะ เพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรม/ความเหลื่อมล้ำของการสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมยูงเพชร ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน