ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

11 ม.ค.66 เวลา 10.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรตำบลบ้านสวน ครั้งที่ 2/2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณะกรรมการของกลุ่มฯได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสาร ปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มแม่บ้าน รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกกลุ่มแม่บ้านกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านหนองตะโก