ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

12 ต.ค.64 เวลา 14.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน ครั้งที่ 5/2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุมหลักๆคือ เรื่องเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) และเรื่องเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน