ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

12 มิ.ย.66 เวลา 15.30 น. งานคุ้มครองผู้บริโภค และงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร 5 ชนิด และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการแผงค้าในตลาดเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนได้ซื้ออาหารที่ปลอดภัยโดยตรวจสอบ ณ ตลาดนัดเอสพี