ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

12 เม.ย.65 เวลา 10.00 น. นางวันทนา ชิตวิเศษ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมสตรีที่เจ็บป่วยหรืออยู่ในภาวะยากลำบาก อีกทั้งได้มอบถุงยังชีพจากนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับสตรี อันจะเป็นผลดีต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจของสตรีที่เจ็บป่วยหรืออยู่ในภาวะยากลำบากจำนวน 10 ราย ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน