ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

เทศบาลเมืองบ้านสวน นำโดยนายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 12 – 15 ธันวาคม 2566 ณ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เทศบาลนครสกลนคร ในหัวข้อ “กลไกการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนและประชาชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 4 มิติ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี” และหัวข้อ “การขับเคลื่อนพลังชุมชนเข้มแข็ง ให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน วิถีสู่ความยั่งยืน” , เข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลเมืองนครพนม ในหัวข้อ “การส่งเสริมพัฒนาอาชีพจากภูมิปัญญาและการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น” , เข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในหัวข้อ “การพัฒนาเมืองสู่ความอุดมสุข ผ่านกลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น”