ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

13 ก.พ.66 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยนางสาวตยาภรณ์ สุนทรชื่น ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางสาวปภาดา สุทธิกิตติวรกุล ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุข หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข และงานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของ อสม. พร้อมให้ความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคชิคุนกุนยา และประชาสัมพันธ์โครงการทางด้านสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน