ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

13 ก.ย.66 เวลา 09.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลต้นธง จังหวัดลำพูน ที่มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน