ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

13 พ.ย.66 เวลา 18.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวนโดยกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมเลือกกรรมการชุมชน กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 ชุมชน คือ “ชุมชนพยัคฆ์น้อย” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2564 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบความเรียบร้อยในการคัดเลือกกรรมการชุมชนครั้งนี้