ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

13 มิ.ย.65 เวลา 15.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการตลาดสดน่าซื้อ เคียงคู่อาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ส่งผลให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และยกระดับมาตรฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดประชารัฐ และเป็นตลาดสดและตลาดนัดน่าซื้อต่อไป โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ตลาดนัด SP ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี