ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

13 มี.ค.66 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้ งานคุ้มครองผู้บริโภคและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านสวน ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสำหรับสถานที่จำหน่ายอาหาร และตรวจเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ในภาชนะสัมผัสอาหาร มือผู้สัมผัสอาหาร และอาหาร ตามโครงการอาหารสะอาดปลอดภัย ห่างไกลโรค ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ สถานที่จำหน่ายอาหารที่ตั้งอยู่บริเวณถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ขาเข้าและขาออก