ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

14 ก.ค.66 เวลา 14.00 น. นายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมโครงการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 การแข่งขันฟุตซอล “บ้านสวนคัพ” ครั้งที่ 10 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน และประชาชน ให้มีความสามารถในการเล่นกีฬา มีทักษะพื้นฐาน ในการเล่นกีฬา มีระเบียบวินัย มีน้ำใจ เป็นนักกีฬา มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน รวมทั้งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และห่างไกลยาเสพติด ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน