ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

14 ก.ย.66 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยโทหาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน ครั้งที่ 5/2566 โดยมีระเบียบวาระการประชุมหลักๆคือ เรื่องการพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมมยุรกาญจน์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน