ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

14 ธ.ค.64 เวลา 09.00 น. นางมรกฎ บัวแตง ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางสาวปภาดา สุทธิกิตติวรกุล ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ร่วมกับศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านสวนสามัคคี ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม. แกนนำสุขภาพ และประชาชนในพื้นที่ โดยให้ความรู้มาตรการในการป้องกันโรคโควิด -19 การจัดเก็บขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี และสาธิตการใช้ชุดตรวจ ATK ณ สำนักชีนารีวงศ์