ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

14 ธ.ค.64 เวลา 13.30 น. นางวันทนา ชิตวิเศษ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี ลงพื้นที่เยี่ยมสตรีที่เจ็บป่วยหรืออยู่ในภาวะยากลำบาก เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับสตรี อันจะเป็นผลดีต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจของสตรีที่เจ็บป่วยหรืออยู่ในภาวะยากลำบากจำนวน 2 ราย ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน