ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

14 พ.ย.65 เวลา 14.00 น. ว่าที่ร้อยโทหาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน ครั้งที่ 6/2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุมหลักๆคือ เรื่องเพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน